Právo

A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Slovník pojmů z oblasti realitního práva. Hledejte jednoduše podle abecedy nebo ve fulltextovém vyhledávači pomocí klávec ctrl + F!

A

a contrario
á konto
a limine
a priori
a/c
aberace
ABO systém
absence
absolutní cena

adhezní smlouva
advokát
advokátní koncipient
advokátní úschova
akcie
akcionář
akciová společnost
arbitr
arbitráž

zpět na začátek stránky

B

beneficient

běžná údržba
budoucí kupní smlouva

zpět na začátek stránky

C

cenný papír
ceteris paribus

zpět na začátek stránky

Č

ČAK

zpět na začátek stránky

D

daň z nemovitosti

daň z nemovitých věcí
darovací daň
darovací smlouva

dědická nezpůsobilost
dědické řízení
dekáda

deklaratorní rozhodnutí

demonstrativní výčet
detto
DIČ
dlužník

doba
dodavatel
domácnost

doručovací adresa

dotčený orgán
dto
dražební věřitel
dražební vyhláška 

drobné opravy

družstevní podíl 

zpět na začátek stránky

E

emise- ovzduší

emise
emise dluhopisu

emisní limit

erga omnes
exekuce

exekuční příkaz

exekuční titul
exekutor
exekutorský zápis
exkluzivita
exkluzivní smlouva

zpět na začátek stránky

F

f.o.
finanční kolaterál

fixní smlouva

flexibilita
fond
franšíza
franšízing
franšízor
fundace

fyzická osoba

zpět na začátek stránky

 

G

generální inhibitorium

H

hospodářský les

hranice pozemku

hygienický limit

CH

chmelnice

I

insolvenční řízení

inter partes

imise

imise nepřímé

imise přímé

zpět na začátek stránky

J

jistotní účet

zpět na začátek stránky

K

kmenové akcie
komisionářská smlouva
konfiskace
konfiskát

konstitutivní rozhodnutí

krajní nouze
kupní smlouva

kupující

zpět na začátek stránky

L

legalizace
legální

lesní pozemek
lex non skripta

lhůta
lichva
lichvář

likvidace pozůstalosti

likvidační podstata
limit

zpět na začátek stránky

M

mandant
mandatář
mandátní smlouva
marže
mediace

mediační dohoda
mediační doložka
mediátor

míra přiměřená poměrům

místní příslušnost

zpět na začátek stránky

N

nájemní smlouva

náklady řízení

nalézací řízení

nebezpečí z prodlení

negatorní žaloba

nepominutelný dědic
nepřímá daň

nezřízený život

normativní právní akt
notář
notářská úschova
notářský zápis

zpět na začátek stránky

O

obecně závazná vyhláška

obchodní rejstřík
obchodní závod

objektivní hledisko

odborová organizace

odkaz

odmítnutí dědictví

oferta

oferent

ohlášení stavby
okolnost vylučující odpovědnost

orgán veřejné moci

orná půda

osvobození od daně

ovocný sad

zpět na začátek stránky

P

pacht

pachtýř

palmáre
parafa

platební rozkaz

podíl
podílové spoluvlastnictví

podílový fond

podnik

podzemní voda
pohledávka

pokuta

pozemní komunikace

právnická osoba

právní norma

právní osobnost

právní řád

právní skutečnost

právní způsobilost
právo stavby
privatizace

prodávající

Prvky daně
předkupní právo

předmět daně

přechod

přestupek

převod
přídatné spoluvlastnictví

příkaz
přímá daň

přiměřená náhrada
příslušenství věci

zpět na začátek stránky

R

rabat
reálné břemeno

registrovaná církev

reivindikační žaloba
relativní cena
rozhodce
rozhodčí doložka

rozhrada

Ř

řízení z úřední povinnosti

zpět na začátek stránky

S

sdružení

skládka odpadů

skrytá vada

skutečná škoda
služebnost

smír

smlouva

smlouva asynallagmatická

smlouva odvážná
smlouva o smlouvě budoucí

smlouva o výhradním prodeji
smlouva o zprostředkování

smlouva synallagmatická
smluvní pokuta

smluvní svoboda

solventnost
součást věci
soudní exekutor

soudní komisař
společnost
spolek

spoluvlastnictví
spotřebitel
spotřebitelská smlouva

správce daně

správní řízení

státní rozpočet

subjektivní hledisko

svépomoc

svéprávnost
svěřenecký fond

zpět na začátek stránky

Š

škoda

T

taxativní výčet

transparentnost

travní porost

trvalý pobyt

 U

úrok z prodlení

ústav

ušlý zisk

uvedení v předešlý stav

územní rozpočet

zpět na začátek stránky

V

vada věci

vadné plnění

věc

věcné břemeno

věcné právo

veřejná listina

veřejné finance

veřejné zdraví

veřejný rozpočet

veřejný zájem
věřitel

veřejnoprávní smlouva

vinice

vlastnická triáda

vlastnictví

vodní plocha

vydědění

vyměření daně

výpovědní doba
výprosa
výpůjčka
vyšší moc

vyvlastnění

zpět na začátek stránky

 Z

 

zápůjčka

záruční doba

záruka
zástava

zastavěná plocha a nádvoří
zástavní právo
zástavní věřitel

závazkové právo

závazné stanovisko
závdavek

zcizení dědictví

zdaňovací období

znečištění

znečišťování
zprostředkovatelská smlouva

zřeknutí se dědického práva

Ž

žalobní petit

životní prostředí

 

 

 

 

 

zpět na začátek stránky

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář