zřeknutí se dědického práva

Dědic se svého práva zříká smlouvou uzavřenou se zůstavitelem. Smlouva musí mít formu veřejné listiny. Zřeknout se lze dědictví jako celku nebo pouze práva na povinný díl.