No Picture

přechod

27.1.2016 slovnik 0

Při přechodu dochází ke změně vlastnictví na základě jiné skutečnosti, než je projev vůle převodce a nabyvatele (např. rozhodnutí soudu, dědění ze zákona nebo nucená dražba).

No Picture

likvidace pozůstalosti

20.1.2016 slovnik 0

Likvidace pozůstalosti je postup, jehož smyslem je zjištění tzv. likvidační podstaty, její zpeněžení, uspokojení pohledávek věřitelů zůstavitele a uhrazení nákladů likvidace.

No Picture

nalézací řízení

10.1.2016 slovnik 0

Nalézací řízení je druhem civilního procesu, který vede k rozhodnutí, jímž soud buď zjišťuje, co je právem, anebo právo vytváří.

No Picture

správní řízení

10.1.2016 slovnik 0

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

No Picture

trvalý pobyt

10.1.2016 slovnik 0

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

No Picture

drobné opravy

4.12.2015 slovnik 0

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladů.