exekutorský zápis

Veřejná listina sepsaná exekutorem. Existují dva druhy exekutorského zápisu

a)  o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní, nebo

b)  o právních úkonech, prohlášeních a o osvědčení skutkového děje a stavu věci.

 

Zdroj: Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti