No Picture

insolvence

28.1.2013 admin 0

= platební neschopnost   Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.

No Picture

věřitel

16.1.2013 admin 0

ten, kdo je oprávněn požadovat plnění po dlužníkovi; má pohledávku vůči dlužníkovi; jsou mu dluženy peníze

No Picture

lichva

15.1.2013 admin 0

trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, […]

No Picture

soudní exekutor

4.1.2013 admin 0

fyzická osoba splňující předpoklady podle exekučního řádu, kterou stát pověřil exekutorským úřadem   Zdroj: Exekuční řád

No Picture

úpadek

4.1.2013 admin 0

Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za […]

No Picture

exekutorský zápis

20.12.2012 admin 0

Veřejná listina sepsaná exekutorem. Existují dva druhy exekutorského zápisu a)  o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze […]

No Picture

dražba nedobrovolná

20.12.2012 admin 0

dražba prováděná na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným soudním rozhodnutím nebo vykonatelným rozhodčím nálezemnebo doložena vykonatelným notářským zápisem nebo vykonatelným exekutorským zápisem, […]