změna v území

změna využití nebo prostorového uspořádání území, včetně umisťování staveb a jejich změn

 

Zdroj: Zákon o územním plánování a stavebním řádu