likvidace pojistné události

soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění. Šetření pojistné události musí pojiš’tovna ukončit do 3 měsíců nebo musí sdělit důvody, proč nelze lhůtu dodžet a ta může být prodloužena. Zárověň ale musí poskytnout přimeřenou zálohu. Pojistné plnění je splatné do 15dnů od zkončení šetření.

 

Zdroj: Zákon o pojišťovnictví