čekácí doba

doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi

 

Zdroj: Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů