No Picture

zprostředkovatelská smlouva

30.1.2013 admin 0

Zprostředkovatelskou smlouvou se zprostředkovatel zavazuje obstarat zájemci za odměnu uzavření smlouvy a zájemce se zavazuje zprostředkovateli poskytnout odměnu tehdy, byl-li výsledek dosažen přičiněním zprostředkovatele.   […]

No Picture

smlouva o zprostředkování

30.1.2013 admin 0

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že bude vyvíjet činnost směřující k tomu, aby zájemce měl příležitost uzavřít určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce […]

No Picture

komisionářská smlouva

29.1.2013 admin 0

komisionář se zavazuje, že zařídí pro komitenta určitou obchodní záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu   Zdroj: Obchodní zákoník

No Picture

darovací smlouva

28.1.2013 admin 0

Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá. Musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost (v tomto případě […]

No Picture

smlouva o smlouvě budoucí

15.1.2013 admin 0

jedna či obě strany se zavazují uzavřít v dohodnuté době smlouvu (např. jako záruka pro kupujícího či prodávajícího, když nemá protistrana dočasně dostupné potřebné množstí […]

No Picture

mandátní smlouva

15.1.2013 admin 0

se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a […]

No Picture

spotřebitelská smlouva

4.1.2013 admin 0

kupní smlouva, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel   Zdroj: Občanský zákoník

No Picture

pojistná smlouva

19.12.2012 admin 0

smlouvou o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli […]

No Picture

rezervační smlouva

18.12.2012 admin 0

Rezervační smlouva se užívá při převodu nemovitosti, zejména v případě prodeje prostřednictvím realitní kanceláře. Zajiš’tuje, že ji prodávající (realitní kancelář) nebude dále nabízet jiným zájemcům. […]