ochranné pásmo

ohraničené území v němž je zakázána nebo omezena určitá činnost a to z důvodů ochrany zájmů společnosti (ovzduší, ochrany přírody, inženýrských sítí, vodních toků a zdrojů pro pitnou vodou)