druhy pozemků

Podle závazně stanovené charakteristiky katastrálního úřadu jsou druhy pozemku následující: zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost), lesní pozemek, vodní plocha, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plocha.